Bijnada.nl - Alles Over Veganisme, Gezondheid en Geld Besparen

Kabinet wil basisbeurs en tegemoetkoming herinvoeren

Gepubliceerd op 19 februari 2023 om 10:01

collegezaal

Het kabinet heeft aangekondigd dat zij de basisbeurs en tegemoetkoming willen herinvoeren voor studenten in het hoger onderwijs. Dit is een opvallende ommezwaai ten opzichte van voorgaand beleid waarbij de basisbeurs werd afgeschaft. Het kabinet heeft aangegeven dat zij hiermee tegemoet willen komen aan de hoge kosten van studeren en willen voorkomen dat studenten te veel lenen.

Waarom herinvoering van de basisbeurs en tegemoetkoming?

Het kabinet is van mening dat het huidige leenstelsel te veel druk legt op studenten en dat de financiële drempel om te gaan studeren te hoog is geworden. Door het herinvoeren van de basisbeurs en tegemoetkoming, wil het kabinet deze drempel verlagen en studenten tegemoet komen in de hoge kosten van studeren. Ook is het de bedoeling dat het leenstelsel hiermee minder noodzakelijk wordt en dat studenten minder snel in de schulden zullen belanden.

Wat houdt de herinvoering van de basisbeurs en tegemoetkoming in?

De herinvoering van de basisbeurs en tegemoetkoming betekent dat studenten die in het hoger onderwijs studeren, weer recht hebben op financiële ondersteuning van de overheid. De basisbeurs is een vast bedrag dat maandelijks wordt uitgekeerd aan studenten en is afhankelijk van de woonsituatie van de student. De tegemoetkoming is bedoeld voor studenten die een opleiding volgen waarvoor extra kosten worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld bij een medische opleiding.

Kritiek op herinvoering basisbeurs

De herinvoering van de basisbeurs heeft ook kritiek gekregen. Zo wordt er gevreesd dat de herinvoering ten koste zal gaan van de kwaliteit van het hoger onderwijs, omdat er minder geld beschikbaar zal zijn voor onderwijsinstellingen. Ook wordt er opgemerkt dat de herinvoering van de basisbeurs vooral de studenten zal helpen die al minder te maken hebben met financiële druk, terwijl de studenten die juist extra financiële steun nodig hebben, hier niet mee geholpen zijn.

De basisbeurs : herinvoeren 

Het kabinet wil de basisbeurs en tegemoetkoming herinvoeren om de financiële drempel om te gaan studeren te verlagen en de druk op studenten te verminderen. Hoewel deze plannen nog moeten worden uitgewerkt, is het een opvallende ommezwaai in het beleid rondom studiefinanciering. Er is echter ook kritiek op deze plannen, waarbij vooral de vraag gesteld wordt of de herinvoering van de basisbeurs de kwaliteit van het hoger onderwijs zal aantasten en of de herinvoering vooral ten goede zal komen aan de studenten die het financieel al wat ruimer hebben.

Compensatie voor Pech

student, moslima, bassisbeurs

Compensatie voor de pechgeneratie: te weinig, te laat

Het kabinet heeft aangekondigd de basisbeurs opnieuw in te voeren. Een welkome ontwikkeling voor toekomstige studenten, maar wat betekent dit voor degenen die tussen 2015 en 2021 hebben gestudeerd zonder deze financiële ondersteuning?

Zij hebben immers flinke schulden opgebouwd dankzij het leenstelsel. De regering heeft besloten om deze "pechgeneratie" tegemoet te komen met een eenmalige tegemoetkoming van €1.436 voor een vierjarige opleiding. Maar deze tegemoetkoming staat in schril contrast met de hoge schulden die deze studenten hebben opgebouwd.

Oppositiewoordvoerders zijn dan ook niet tevreden met de voorgestelde tegemoetkoming. Zij vinden dat de betrokken studenten recht hebben op meer dan een "fooitje" en stellen voor om minimaal €5.300 aan compensatie te bieden. Dit bedrag is gebaseerd op de nieuwe beurs voor thuiswonende studenten van €110,30 per maand.

 

student, pen, proefwerk

Het is begrijpelijk dat deze tegemoetkoming als onvoldoende wordt gezien. De kosten van het leenstelsel zijn immers opgelopen tot zo'n 14 miljard, terwijl de voorgestelde tegemoetkoming slechts 1 miljard kost. Dit lijkt op een piepkleine pleister op een gapende wond, zoals Beertema (PVV) het omschrijft.

Kan er dan geen betere compensatie worden geboden aan deze pechgeneratie? Volgens Pouw (JA21) worden er immers ook miljarden besteed aan het bereiken van klimaatdoelen, het uitkopen van boeren en het niet inperken van immigratie. Het lijkt dan ook vreemd dat er geen extra middelen beschikbaar zijn om deze studenten te compenseren.

De Raad van State heeft overigens reeds aangegeven dat de voorgestelde tegemoetkoming ongebruikelijk is en precedentwerking kan hebben. Desondanks begrijpt Dijkgraaf de frustratie van de betrokken studenten en hun wens voor meer compensatie. Een hoger bedrag zou echter "knellen" bij andere belangrijke onderwerpen op het gebied van onderwijs.

Bisschop (SGP) stelt voor om een specifieke fiscale aftrek te introduceren voor de gedupeerde studenten, bijvoorbeeld gekoppeld aan de terugbetaaltermijn van 35 jaar. Een andere optie is om de rente op de leningen van deze studenten te bevriezen, aldus Wassenberg (PvdD). Dijkgraaf wijst deze ideeën echter af, omdat de overheid zelf ook rente betaalt om studieleningen mogelijk te maken.

student, geen tijd, agenda

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.